Hyvinvointialueiden aloitus

Olen kiertänyt vaalikentällä eri puolella Pirkanmaata ahkerasti jo muutaman viikon. Eduskuntavaaleihin liittyvien asioiden lisäksi olen kuullut paljon kokemuksia hyvinvointialueen aloituksesta.

Usein olen kertonut ihmisille tiedon, että palvelut siirtyivät alueelle vasta vuoden 2023 alusta. Moni palaute on koskenut sosiaali- ja terveyspalveluja syksyn 2022 aikana. Tuolloin ne ovat kuitenkin olleet vielä kuntien palveluja.

Positiivista palautetta on tullut paljon, hoitoon pääsy on parantunut osassa kuntia. Erikoissairaanhoitoon pääsyä on helpotettu ja hoitoja on nopeutettu. Tämä on ollut todella hienoa kuulla. Paljon on kuitenkin parannettavaa, olemme vasta alkumetreillä.

Tärkeimpänä on löytää keino palauttaa henkilöstön luottamus siihen, että heidän työnsä on aidosti tärkeää ja toimintojen kehittämisessä heillä on merkittävä asema. Ilman motivoitunutta henkilöstöä emme voi onnistua. Kaikki hoito ja hoiva, sekä sosiaali- ja pelastuspalvelut lähtevät ihmisistä, jotka haluavat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin kaikkien meidän hyväksi.

Parannettavaa on erityisesti Pirhan kotisivuissa ja ylipäätään tiedon saannissa. Kotisivuilta ei löydä tarvittavia tietoja, tästä olen osaltani erittäin pahoillani. Asia on tiedostettu ja korjattavana, mutta uudistus ottaa aikansa, toista kertaa ei voi tuoda keskeneräistä tai heikosti käytettävää järjestelmää asiakkaiden käyttöön.

Kaikille pirkanmaalaisille lähetettiin kotiin esite, jossa oli oleellista tietoa Hyvinvointialueuudistuksesta. Olen kuitenkin kuullut, että tiedote ei ole mennyt kaikkiin koteihin, joissa on laatikossa tai ovessa kielletty ilmaisjakelu. Tämä on todella harmillinen virhe, koska tiedote on ollut virallinen tiedote, joka olisi pitänyt jakaa joka kotiin. 

Olen Kangasalla lähettänyt muutamalle ikäihmiselle postissa ja tekstiviesteillä

puhelinnumeroita Pirhan palveluihin. Kukaan meistä luottamushenkilöistä ei kuitenkaan pysty huolehtimaan kaikesta tiedonjaosta asiakkaille, vaikka tahtoakin riittäisi – joten olen vaatinut esitteen uutta postittamista sellaisella saatteella, että se on jaettava kaikille!

Yksi iso kysymys on lääkäreiden lausunnot KELA:lle kuntoutuksen, terapian ja muiden palveluiden osalta. Jos lääkäreitä ei ole, ei lausuntoja saa, erityisesti nuorten psykiatrialla tämä on ongelma. Kela noudattaa lakia, vaikka tilanne on kriittinen. Tähän on löydettävä ratkaisuja vaikka sitten lakimuutoksilla. Tosin nuorten ongelmat eivät voi odottaa lainsäädäntöä, joten ratkaisu on löydettävä pikaisesti. Tämä asia on otettu todella vakavasti, samoin aikuispsykiatrian ongelmat. Yhteinen tahto on hoitaa nämä asiat kuntoon.

Kehitysvammaisten palveluohjauksessa on myös ongelmaa. Henkilöstöpula on merkittävä ongelma, mutta se ei lohduta yhtään itsenäisesti asuvaa kehitysvammaista, joka tarvitsee apua esim. laskujen maksuun verkkopankissa, tai muuhun asiointiin, jotta itsenäinen asuminen onnistuu.

Epäselvyyttä on myös hoitajakäyntien laskutuksessa. Erikoissairaanhoidon käynnit ovat olleet maksullisia päättäjille tiedotetun mukaan jo sairaanhoitopiirin aikaan, näitä maksuja ei ole kuitenkaan peritty. Nyt niitä on alettu periä ja tämä aiheuttaa hämmennystä. Tiedottamisella on tärkeä merkitys. Samoin meidän päättäjien pitää tähän asiaan perehtyä vielä uudelleen, koska asia ei ole ollut niin selvä, kuin olemme

ymmärtäneet.

Myös lääkärin puheluissa on erikoissairaanhoidossa ollut epäselvyyksiä. On puhelukäyntejä, joista ei mene maksua, lääkäri soittaa ja kertoo tuloksia tutkimuksista. Hoitopuhelussa kerrotaan hoito-ohjeita ja muuta tietoa, sekä keskustellaan potilaan hoidosta laajemmin. Tästä puhelusta peritään poliklinikkamaksu. Tämä on nyt yllättänyt monet ikäihmiset. Tässä myös tiedottamisella on oleellinen merkitys. Ihmisille on selvästi kerrottava, koska kyseessä on maksullinen palvelu, koska lisälaskua ei tule. Palvelumaksujen käytäntö on hyvin samanlainen kuin kuntien aikaan. Maksuja ei ole lisätty, eikä korotettu, joten sellaisia yllätyksiä ei pitäisi tulla. Laskutuksessa on ollut viiveitä – kannattaakin olla yhteydessä laskussa olevaan numeroon, jos mikään asia mietityttää. Nämä pitää hoitaa yhdessä, ketään ei saa jättää pulaan.

Näiden lisäksi olen saanut yhteydenottoja mm. omaishoidontuen myöntämisen kriteereistä, vammaisten kuljetuspalveluista ja palkkojen maksusta. Olen ollut yhteydessä näistä asioista vastaaviin viranhaltijoihin. He suhtautuvat vakavasti asiakkaiden palautteeseen ja tekevät parhaansa asioiden selvittämisessä ja

ongelmien ratkaisemisessa.

Oleellista uudistuksen onnistumisessa on nyt se, että rahoitusta ei leikata. Palvelujen painopisteen siirtäminen tavoitteen mukaan perusterveydenhuoltoon painottuvaksi ei onnistu ilman riittävää rahoitusta. Toimintatapojen muuttaminen pitää tapahtua maltilla ja asiakkaiden palveluista huolehtien niin, ettei kukaan putoa ja joudu kärsimään kohtuuttomasti.

Tarvitsemme tietoa, malttia ja yhteistyötä, jotta saamme tämän kaiken toimimaan ihmisiä palvellen koko Pirkanmaan alueella.

Aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja,

Hanna Laine

Varhaiskasvatus kriisissä

Viimeaikoina olemme saaneet lukea siitä, että varhaiskasvatus on kriisissä. Juuri silloin, kun työllisyys on Suomessa kehittynyt hyvin ja vanhemmat tarvitsevat lapsilleen turvallisen ja hyvän varhaiskasvatuspaikan, on sen toteuttamisessa ongelmia, kuten henkilökuntapula ja lasten lisääntyneet erityistarpeet.

Koulutetut ammattilaiset ovat hyvälaatuisen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen lähtökohta. On hienoa, että julkisen puolen sopijajärjestöt saivat eilen 7.3.2023 sovittua seuraavan kahden vuoden palkankorotukset, joilla myös varhaiskasvatuksen palkkakehitys pysyy muiden alojen mukana. Tämä omalta osaltaan vaikuttaa työssä jaksamiseen. Palkkaneuvottelut kuuluvat edunvalvontajärjestöille, niitä ei eduskunnassa käydä, mutta monta muuta asiaa siellä ratkaistaan.

Ryhmäkoko saatiin tällä hallituskaudella palautettua niin, että seitsemää yli kolmevuotiasta kohti on yksi aikuinen ja neljää alle kolmevuotiasta kohden yksi aikuinen. Tämä oli hyvä, laatua parantava muutos. Uuden varhaiskasvatuslain (voimaan 1.9.2018) mukaan henkilöstön koulutusvaatimuksia on muutettu niin, että sosionomit eivät enää voi toimia varhaiskasvatuksen opettajina. Lain siirtymäaika päättyy 2029 loppuun. Tämän jälkeen varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on oltava 2/3 osalla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja näistä vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.  

Tilanne on tällä hetkellä se, että pula on kaikista varhaiskasvatuksen ammattilaisista. Niin opettajista, sosionomeista kuin hoitajista. Moni varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskeleva ei jää sinne töihin, vaan jatkaa opintojaan. Sosionomit suuntautuvat muille aloille, samoin kuin lähihoitajat, joiden palkkaus muissa tehtävissä on huomattavasti parempi. Koulutuksen aloituspaikkojen määrää on syytä tarkastella. Yksi Suomen koulutuksen vahvuuksista on ollut mahdollisuus jatkaa opintojaan eteenpäin. Samalla on tärkeää turvata riittävä valmistuvien määrä myös työelämään. Laki muutosta kelpoisuusehtojen suhteen, on syytä tarkastella uudelleen, ennen kuin siirtymäaika päättyy. Onko tarve esimerkiksi sosionomien ja varhaiskasvatuksen opettajien tehtäväjaon muutoksiin niin, että työ olisi kiinnostavampaa ja kannustavampaa molemmille? Mikä on koulutettujen hoitajien vastuu ja rooli? Miten työn sisällöstä saadaan kiinnostava ja motivoiva niin, että myös kuormittavuus vähenee? Kaikille ammattiryhmille työolosuhteiden ja työympäristön parantaminen on merkittävä asia. 

On erittäin tärkeää, että varhaiskasvatuksen toiminta on hyvin suunniteltua ja tukee lapsen kasvua sekä hyvinvointia. On kuitenkin myös niin, että mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän hän kaipaa hoivaa ja turvallista ympäristöä. Hoivan antamiseksi varhaiskasvatuksessa tarvitaan osaavia ja turvallisia käsiä sekä kiireetöntä tekemistä. Onko tässä syytä ottaa askel taaksepäin ja mahdollistaa entisten päiväkotiapulaisten paluu? Sosiaali-ja terveydenhuoltoon haetaan ratkaisua hoiva-avustajien kautta, samaa koulutusmallia ja toimintaa voisi sovittaa myös varhaiskasvatukseen. Alle kolmevuotiailla ei ole vielä kiire muuhun  oppimiseen, kuin turvallisesti ja rauhassa toisiin ihmisiin tutustumiseen. Uskon, että myös vanhemmille kaikkein tärkeintä on voida luottaa lapsensa turvallisiin käsiin. 

Mitä isommasta lapsesta on kyse sen merkityksellisemmäksi muuttuu turvallisuuden lisäksi muu toiminta. Ikätasoon ja lapsen kehitykseen oikein suunniteltu toiminta tuo onnistumisia oppimisessa ja toisten kanssa yhdessä toimimisessa. 

Riittävä henkilöstöresurssi myös isompien lasten kanssa, antaa mahdollisuuden toiminnan ohjaamisen lisäksi, huomioida lapsen persoonan ja tunteet. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kohdatuksi ja hyväksytysi omana itsenään. Ryhmässä toimimisen taitojen harjoitteluun on tärkeää saada riittävästi tukea ja aikaa. Enemmän tukea tarvitsevien lasten huomioiminen ryhmiä muodostettaessa on avain asemassa toiminnan kannalta. Jokaisella lapsella on oikeus leikin ja oppimisen rauhaan sekä iloon. Päivistä ei saa muodostua selviytymistaistelua, ei lapsille eikä henkilökunnalle. Riittävä, lapsen tarpeisiin vastaava tuki mahdollistaa lapsen sujuvan polun varhaiskasvatuksen kautta kouluun, opintoihin ja lopulta töihin. Perusta tälle polulle luodaan kodeissa ja varhaiskasvatuksessa. Vanhempien tukeminen tehtävässään tietoa ja konkreettista ohjausta antamalla, on yksi varhaiskasvatuksen merkittävä tehtävä ja onnistuessaan vähentää tarvetta vahvemmille tukitoimille. Tärkeää on myös muistaa perhepäivähoito yhtenä varhaiskasvatuksen muotona. Pieni, kotiympäristössä toimiva ryhmä voi olla monelle perheelle hyvä vaihtoehto, kun lapsen varhaiskasvatuspaikan vaihtoehtoja mietitään. 

Lopuksi voi vielä todeta, että varhaiskasvatuksella on monen lapsen elämässä merkittävä ja iso rooli. Koetut onnistumiset, hyvä suhde aikuisiin ja kavereihin, turvallisuus ja arvostus kantavat pitkälle polulla aikuisuuteen. Näiden tärkeiden kokemusten saamiseksi on toimintaympäristön oltava kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille houkutteleva ja kannustava.

Oikeudenmukaiselle ja kestävälle talouspolitiikalle on tarvetta myös tulevaisuudessa

SDP on julkaissut talouspoliittiset linjauksensa. Kuten odotinkin, nousee niissä esiin tärkeät oikeudenmukaisuuden elementit, palveluiden turvaaminen ja ihmisten riittävä toimeentulo valtion taloudesta samalla huolehtien. Oikeudenmukaisella, työllisyyden kasvuun ja koulutukseen tähtäävällä talouspolitiikalla voidaan välttää rajut leikkauslistat ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämän huomattava kurjistaminen. 

Toimet työllisyyden lisäämiseksi ovat ensiarvoisen tärkeitä. Koko hyvinvointiyhteiskunnan toiminta perustuu työlle ja maksetuille veroille. Näihin talkoisiin on kaikkien, siihen kykenevien osallistuttava, oikeudenmukaisella panoksella. Työllisten määrä on kasvanut 123 000 päättyvän hallituskauden aikana. Tämän hetken työllisyysaste 74,7%, on luku johon ei kovinkaan moni neljä vuotta sitten uskonut. Työllisyyden nosto 80% työllisyysasteeseen, vahvistaisi julkista taloutta jo 3 miljardin euron verran ja laskisi samalla julkisen velan suhdetta  bruttokansantuotteeseen nykyistä selvästi alemmalle tasolle 2030 luvulla. Tavoitteiden pitää olla korkeat ja niitä kohti on määrätietoisesti mentävä!

Toinen tärkeä tavoite on kasvun lisääminen. Tavoite 2% vuotuisesta kasvusta on hyvä ja myös mahdollinen toteuttaa. Tuottavuutta parantamalla, työllisyyttä nostamalla sekä työvoimasta huolehtimalla. Myös talouden sopeutusta tarvitaan, mutta se on tehtävä hyvä talouskehitys turvaten. Koulutusta on vahvistettava ja osaamistasoa nostettava. Vahvaan osaamiseen pohjautuva teollisuus, jota Suomessa on jo nyt, on myös tulevaisuuden kasvun mahdollistaja. Vihreä siirtymä tuo hyvin koulutetulle ja osaavalle maalle uusia mahdollisuuksia, kunhan huolehdimme tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminnan riittävästä rahoituksesta. 

Viime vuosien kriiseistä on selvitty ilman ennustettuja konkurssiaaltoja ja talouden huimaa romahdusta. Valtion velka suhteessa BKT:een on kyllä noussut (alle 10%), mutta ei lainkaan samalla tavalla kuin aiemmissa kriiseissä, 90-luvun lamassa (yli 40%)  ja finanssikriisissä 2008 (yli 20%). Tässä tilanteessa ei ole syytä rajuihin leikkauksiin, vaan tasaiseen työllisyyttä ja kasvua tukevaan talouspolitiikkaan. 

Vaalikoneet, uhka vai mahdollisuus?

Varmasti mahdollisuus sekä ehdokkaalle, että äänestäjälle. Tarkoitus vaalikoneissa on hyvä. Saattaa samoin ajatteleva ehdokas ja äänestäjä löytämään toisensa. Näin varmasti tapahtuukin ja vaalikoneet lisäksi herättävät kiinnostusta vaaleja kohtaan, mikä on hyvä asia. Uskon monen ehdokkaan toivovan, että äänestäjät lukevat myös perusteluja, joita vastauksiin on annettu, ne avaavat ehdokkaan ajattelua pelkkää valintavaihtoehtoa laajemmin. Näissä eduskuntavaaleissa ja jo muutamissa aiemmissa vaaleissa vaalikoneiden määrä on ollut iso. Kysymyksiä on koneesta riippuen 25-70. Kysymykset ovat laajoja ja vastausvaihtoehdot eivät monessa kohtaa anna mahdollisuutta omien ajatusten mukaiseen vastaamiseen. 

Minulle esimerkiksi täysin samaa mieltä ja samaa mieltä, tarkoittaa samaa asiaa. Toisissa koneissa keskellä oleva vaihtoehto on neutraali, jossain en tiedä. Kysymyksissä oli kuitenkin sellaisia, joihin kansanedustaja ei edes voi vaikuttaa, ja jos ei asu kysymystä koskevan kaupungin alueella, ei kuntapäättäjänäkään pääse vaikuttamaan. 

Monissa kysymyksissä osittain samaa mieltä ja osittain erimieltä vastaukset ovat kysymyksen asettelusta riippuen molemmat hyvinkin mahdollisia. Toisessa koneessa sama kysymys on vähän eri suunnasta aseteltu, joten toinen vastausvaihtoehto saattaa tuntua paremmalta. Tällaiset tilanteet voivat äänestäjälle kuitenkin näyttäytyä ehdokkaan ristiriitaisina vastauksina.

Olen vastannut suurten medioiden ja Duunitorin vaalikoneisiin. Joitain pieniä, yhteen aiheeseen liittyviä on saattanut mennä ohi. Ota yhteyttä, jos jokin vastaus mietityttää, vastaan mielelläni.

Linkkejä muutamaan vaalikoneeseen:

https://www.aamulehti.fi/pirkanmaa/art-2000009364143.html?share=60ab75ff40285dae2f2efd229e857e15

https://www.iltalehti.fi/eduskuntavaalit-2023/vaalikone#/

https://www.is.fi/politiikka/art-2000009383528.html

https://www.vaalikone.fi/eduskunta2023/hs

https://www.tamperelainen.fi/vaalikone/

https://duunitori.fi/vaalikone?cq_src=google_ads&cq_cmp=19668123794&cq_term=duunitori%20vaalikone&cq_plac=&cq_net=g&cq_plt=gp&gclid=CjwKCAiAr4GgBhBFEiwAgwORrfdkMoPId4yoItasebTJi7GmmNpm5L0D-Y8mj3y4riscEf61juddkxoCuWoQAvD_BwE

https://www.mtvuutiset.fi/vaalikone

MTV:n vaalikone julkaistaan 6.3. 

https://vaalit.yle.fi/ev2023/puoluekone/fi/07.html

Parlamentaarinen peruskoulu-uudistus on toteutettava seuraavalla hallituskaudella

Suomen kilpailuvaltit maailmalla ovat tunnetusti olleet osaaminen, luovuus sekä kyky sopeutua ja muuttaa toimintatapojaan. Tavoitteenamme tulee jatkossakin olla maailman osaavin kansa, koska vain siten olemme kilpailukykyisiä ja voimme varmistaa kaikille mahdollisuuden tavoitella omia unelmiaan. 

Tavoitteen saavuttamiseksi katseemme pitää olla aina laadukkaasta varhaiskasvatuksesta lähtien kohti yhä useampaa korkeakouluttautunutta kansalaista. Tämän lisäksi on jatkuvasti huolehdittava siitä, että ihmisillä olisi aidosti mahdollisuus syventää osaamistaan ja oppia uutta myös läpi muuttuvan työelämän. 

Istuva Marinin hallitus on jo aloittanut tämän työn paikkaamalla laajasti edellisen, keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten, hallituksen säätämiä massiivisia koulutusleikkauksia, jotka osuivat kipeästi jokaiselle koulutusasteelle. 

Vastaavanlaisiin koko kansakunnan osaamistasoa heikentäviin päätöksiin Suomella ei yksinkertaisesti ole enää vara, mikäli haluamme pysyä kilpailukykyisenä ja sivistystä vaalivana kansana vielä jatkossakin. Useamman hallituskauden ajan jatkuneiden koulutusleikkausten jäljiltä osaavaa työvoimaa ei ole saatu tarpeeksi ja koulutustaso on kääntynyt laskuun. Tätä me emme halua.

Tulevalla hallituskaudella tulee toteuttaa parlamentaarinen peruskoulu-uudistus. 

Jokaisen puolueen tulee olla mukana peruskoulun peruskorjauksessa – uskon, että jokainen meistä on jo tunnistanut tietyt valuviat hyvinvointivaltiomme kruununjalokivessä. Vain yhteistyöllä voimme rakentaa peruskoulun alkuperäistä ideaa kunnioittavan, perusasioista kiinni pitävän mutta tulevaisuuteen katsovan sekä uutta ja syvempää osaamista luovan toimivan peruskoulun.

Nykyisin peruskouluissa oppilaiden väliset erot osaamisessa ovat kasvaneet ja oppilaan taustan vaikutus oppimistuloksiin on voimistunut. Sosioekonomisen taustan yhteys oppilaiden osaamiseen on Suomessa ollut OECD-maiden pienimpien joukossa, mutta viimeisimmässä tutkimuksessa se on noussut keskiarvon tasolle.

Ymmärrän hyvin kentältä kuuluvan turhautumisen siihen, että peruskoulua on osittain liiaksikin kehitetty kuulematta juurikaan perusopetuksen parissa työskenteleviä opettajia tai muuta kasvatusalan henkilöstöä. Yleinen ja pitkään kuultu viesti kokeneilta opetus- ja kasvatusalan kentän ammattilaisilta on, että perustaitojen vahvistaminen on tuotava peruskoulun kehittämisen ytimeen. Tästä olen täysin samaa mieltä – myös Pisa-tulosten lasku läpi 2000-luvun viittaa samaan tarpeeseen.

Peruskoulussa pitää pystyä hankkimaan sellaiset tiedot ja taidot, että nuori todella pärjää toisen asteen koulutuksessa. Luku-, kirjoitus- ja laskutaito sekä digitaidot, kielitaito, medialukutaito, demokratiataidot ja tunnetaidot ovat tänä päivänä keskeisiä kansalaistaitoja, joiden vahvistaminen on oltava peruskoulun keskeinen tehtävä. Näiden avulla voidaan vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja vähentää eriarvoisuutta. 

Toinen suuri kokonaisuus, jota opetusalan ammattilaiset ovat peräänkuuluttaneet jo vuosia, on oppimisen tuen kehittäminen. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ja kotimaisten kielten koulutuspolkujen vahvistaminen. Nykytilanne ei ole enää kestävä ja yhä useampi oppilas jää vaille tarvitsemiaan tukitoimia. Tämä johtaa usein myös siihen, ettei erillisiä tukitoimia tarvitsemattomatkaan oppilaat saa aina laadukkainta mahdollista opetusta, kun vähäisten tuen resurssien vuoksi yksi ja sama opettaja joutuu vastaamaan moniin haastaviinkin tuen tarpeisiin suurissa ryhmissä läpi koulupäivien.

Erilaiset oppimisvaikeudet koskettavat jopa 20 % väestöstä. Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja oikea-aikainen tuki läpi koulupolun ovat tärkeitä perustaitojen oppimiseksi ja jatko-opintojen mahdollistamiseksi. Tästä syystä oppimisen tukea tulee katsoa kokonaisuutena. Ilman tukea oppimisvaikeudet voivat aiheuttaa osaamisen puutteita läpi elämän ja haitata hakeutumista jatko-opintoihin, työelämään ja täydennyskoulutuksiin. Tukeen on sisällyttävä oleellisena osana myös nuoren hyvinvoinnista huolehtiminen sekä opinto-ohjaus hänen tehdessään valintoja koulutusasteiden välillä.

Kolmiportaista oppimisen tuen kehittämistä on jatkettava. Oppimisen tuen osalta on selkeytettävä tuen eri tasoja ja niiden vaatimia resursseja ja tarkasteltava opetusryhmien mitoitusta siten, että se huomioi tukea tarvitsevien oppilaiden määrän. Tukeen liittyvää byrokratiaa on vähennettävä. Oppimisen tuen edellytykset tulee turvata riittävällä erityisopettajien, koulunkäynninohjaajien, psykologien ja koulukuraattorien määrällä sekä rahoituksella.

Oppimisvaikeuksia kokevien, mm. neurokirjon erityispiirteitä omaavien lasten, vaatima kokonaisvaltainen tuki on huomioitava nykyistä paremmin. Inkluusiota tulee kehittää ja ymmärtää, että oman koulun sisäiset, laajasti yleisopetukseen integroitiin mahdollistavat pienryhmät ovat yksi inkluusion ja joillekin jopa ylipäänsä koko koulunkäynnin mahdollistava väline. Yleisopetuksessa taas on taattava paljon nykyistä laajemmin laaja-alaisten eli luokattomien erityisopettajien tarjoamaa tukea, sillä kaikille luokkamuotoisessa pienryhmässä opiskelu ei ole optimaalisin ratkaisu. 

Myös oppilashuollossa on oltava osaamista toimia erityistä tukea tarvitsevien ja vammaisten lasten kanssa. Yhteistyö vammaispalvelujen ammattilaisten kanssa tulee olla toimivaa.

Tulevalla hallituskaudella parlamentaarinen peruskoulu-uudistus tulee tällä kertaa toteuttaa niin, että opetushenkilökunta on valmistelussa aidosti vahvasti mukana. Lisäksi on huolehdittava erityisesti siitä, että peruskoulutuksen rahoituksen on vastattava kunnalle osoitettuja tehtäviä ja perusopetuslain todellisia vaatimuksia. Perusopetuksen rahoittaminen ja esimerkiksi oppimisen tuen riittävä tarjoaminen ei voi jatkossa enää olla kiinni jatkuvasti haettavista hankerahoista ja vuosittain vaihtuvista eri henkilöresursseista.

Kuulisin oikein mielelläni kommenteissa, mitä opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset näkevät suurimpina kehitystarpeina perusopetuksen osalta.

Ajatuksiani turvallisesta Suomesta!

.Onko turvallisuus sinulle tärkeää?

Niin minullekin. Turvallisessa Suomessa ei ole tilaa vastakkain asettelulle eikä vihalle.

Turvallisuus rakentuu: inhimillisyydestä, oikeudesta laadukkaaseen koulutukseen, hyvästä työelämästä, laadukkaista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista sekä uskottavasta puolustuksesta!

Jos olet kanssani samaa mieltä, olen ehdokkaasi.

Hanna Laine, Pirkanmaa

Historian tunteminen on vakaan tulevaisuuden rakentamisen edellytysItsenäisyyspäivän lähestyessä tulee mietittyä tuon päivän merkitystä nyky hetken suomalaisille. Me, tämän hetken työikäiset, olemme saaneet suunnattoman arvokkaan lahjan – itsenäisen hyvinvointivaltion, joka tarjoaa meille runsaasti mahdeollisuuksia koulutukseen, työhön, perheestä huolehtimiseen, vapaa-aikaan ja turvaan. 

Meillä on vahva perusluotto siihen, että lapsemme saavat hoivaa ja koulutuksen, ja että saamme apua ja tukea, kun elämäntilanne niin vaatii. Nämä ovat kuitenkin asioita, joita emme voi ottaa itsestäänselvyytenä. Nämä ovat asioita, joiden eteen pitää joka päivä tehdä tietoisia tekoja ja päätöksiä, jotta myös jälkipolvemme saavat nauttia samasta perusluottamuksen tunteesta yhteiskuntaamme kohtaan.


Suomen itsenäisyyden eteen on taisteltu ja menetykset taisteluissa ovat olleet raskaat. Tahto yhteisestä, omasta maasta on ollut vahva ja se tahto on yhdistänyt pienen maan kansan. Elämme nyt aikaa, jossa Euroopassa käydään sotaa, olemme juuri selviämässä pandemiasta ja sen jälkiä korjataan vielä pitkään. Myös ilmastonmuutos ja kiihtyvä luontokato luovat globaaleja haasteita. Hyvinvointivaltion kohtalon kysymyksiä on, haluammeko selvitä näistä kivikkoisista mäistä, nyt kohdatuista haasteista yhdessä? 


Tämän hetken haasteet Suomessa eivät ole samalla tapaa verrattavissa isovanhempiemme sota-ajan ja sen jälkeisen rakentamisen ajan haasteisiin, mutta ne ovat toistaiseksi kovimmat, joita meidän sukupolvemme on kohdannut ja joidenka jälkiseurauksia joudumme vielä kohtaamaan. Meidän tehtävämme on ratkaista mihin suuntaan Suomea rakennetaan – haluammeko maan, jossa huolehditaan edelleen kaikista, ylläpidetään hyvinvointia ja turvaverkkoa joka kantaa, kun kohtaamme ongelmia?


Hyvinvointivaltio on rakennettu työllä, halulla luoda turvallisuutta ja mahdollisuuksia kaikille, ei vain niille, jotka sattuvat syntymään vaurauden keskelle. Työllä me saamme myös pidettyä Suomen hyvinvoinnin yllä. Työvoimapulan aikana, on tärkeää ottaa vastaan jokaisen työpanos. Toisilla se on suurempi, toisen voimat riittävät pienempään. Sillä, että arvostamme jokaisen panostusta ja kannustamme kaikkia antamaan osansa, on valtava merkitys. Jokaisen meistä on voitava tuntea olevansa arvokas osa yhteiskuntaa.  

Rakennetaan myös tulevaisuuden Suomesta yhteiskunta, jossa tehdään työtä yhteisen hyvinvoinnin eteen. Vain niin saamme voimavarat riittämään lasten kasvun ja oppimisen turvaamiseen, arvokkaan vanhuuden hoivan riittävyyteen ja muun turvaverkon ylläpitoon.  

Tehdään se yhdessä!

Hanna Laine

Lähijunaliikenteen aloittaminen Ruutanassa ei vaadi raskaita rakenteita

Useita vuosia on ollut Kangasalan päätöksenteon tavoitteena palauttaa lähijunan seisake Ruutanaan. Junaliikenne on entistä enemmän kannattava hanke, koska se vastaa tarpeeseen liikenteen päästöjen vähentämisestä sekä sujuvasta liikkumisesta kaupunkiseudulla. 

Nyt kaupungin teettämä selvitys on karua luettavaa. Lopputulos hinnassa on järkyttävän korkea ja seisakkeen rakenne sivuraiteineen ja kallistuksen oikaisuineen tarpeeton ja liian raskas.

Selvitys ei mielestäni riittävästi huomioi Tampereen kaupunkiseudun tekemää lähijunaselvitystä, jossa todetaan, että ensimmäisessä vaiheessa hyödynnämme tehokkaasti nykyisiä raiteita, lisäämme junaliikenteen kysyntää rakentamalla mm. Ruutanan seisakkeen ja lisätään maankäyttöä seisakkeen tuntumassa sekä hankkimalla lisää junavuoroja seudun asukkaiden käyttöön.

Tehdystä selvityksestä kirjoitti myös Kangasalan-Sanomat 30.11.2022 lehdessä. Selvitys ei anna vastausta siihen, mitä on tavoiteltu. Tavoite on ollut saada ympäristöön sopiva, puurakenteinen seisake, jolla lähijunaliikenteen aloitus onnistuu. Kevyemmän rakenteen toteutuksen kustannus on miljoonien sijaan satoja tuhansia, ollen näin paljon lähempänä toteutusmahdollisuutta. Puusta rakennettu seisake on turvallinen ja se voidaan hyvin suunnitella ympäristöön sopivaksi.  Muualla Suomessa on pystytty toteuttamaan seisakkeita kevyemmällä ja halvemmalla mallilla. Junasta poistumiseen ei tarvita koko junan pituista laituria, lyhyempikin riittää. Oulun seudulla esimerkiksi Limingassa, jolla junasta poistumisen käytettävät vaunut kuulutetaan hyvissä ajoin ennen seisaketta, onnistuu matkustaminen hienosti, ilman täysimittaista laituria.

Mikäli aidosti haluamme saada lähijunaliikenteen toimimaan myös Kangasalla ja parantaa joukkoliikennemahdollisuuksia Ruutanan alueella, on tärkeää selvittää nopeasti ja kohtuullisella hinnalla toteutettava vaihtoehto. Sellaisia on kyllä jo olemassa, työhön ei tarvitse lähteä tyhjästä. 

Hanna Laine

Valtuuston puheenjohtaja

Lasten ja nuorten väkivallan kasvu on saatava pysäytettyä

Kangasalan Sanomissa 9.11.2022 ollut juttu lasten ja nuorten kasvaneesta väkivallan käytöstä oli surullista luettavaa. Tähän suuntaan on saatava muutos. Ensi vuonna tapahtuva hyvinvointialueiden aloitus on saatava sujumaan niin, että nyt käytössä oleviin, kouluilla tarjottaviin palveluihin, kuten psykologi ja kuraattori palveluihin, ei tule katkoksia. Käynnissä olevien hoitosuhteiden on jatkuttava katkeamatta muutoksen yli. On pystyttävä selkeyttämään ja parantamaan perheiden tukemiseen suunnattuja palveluja ja ne pitää myös helposti saavuttaa.

Mielenterveyspalvelut ovat olleet jo jonkin aikaa kriisissä, henkilöstöä ei ole ja jonot kasvavat. Myös tässä on löydettävä uusia, varhaisen palvelun muotoja, jotka auttavat lapsia ja nuoria. Kasvatusohjaajien ja koulunkäynnin ohjaajien määrän on oltava riittävä. Lapsia ja nuoria on autettava toimimaan niin, että he eivät päädy tilanteeseen, jossa vaarantavat oman tai toisten tulevaisuuden väkivaltaisella tai muuten tuhoisalla käytöksellä. Lasten ja nuorten on saatava kohdata aikuisia, jotka tukevat ja auttavat sekä ohjaavat oikealle tielle. Tämä on meidän jokaisen tehtävä!

Kolmannen sektorin toimijat, mm. urheiluseurat, seurakunta ja yhdistykset, ovat myös tärkeässä roolissa niin lasten ja nuorten turvallisen toiminnan järjestämisessä, kuin vanhempien tukemisessa ja yhteisöllisyyden lisäämisessä.

Vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista on meillä kaikilla. Tarvitaan rajoja, rakkautta ja välittämistä, että lapset ja nuoret voivat tuntea olevansa turvassa, eikä turvattomuus purkaudu ikävällä tavalla. Myös aikuisten on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten kohtelemme toisiamme. Vihapuhe ja vastakkainasettelu eivät rakenna turvallista ympäristöä hyvälle lapsuudelle ja nuoruudelle.

Hanna Laine

Kangasalan valtuuston puheenjohtaja

Hyvinvointialueen hallituksen 1. Vpj.

Kangasala

Pirkanmaan SDP:n piirikokous päätti ehdokasasettelusta

Pirkanmaan Sosialidemokraattien piirikokous on asettanut minut ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Kiitos tästä luottamuksesta.

Maailman tapahtumat ovat kuluneen vuoden aikana tuoneet entistä vahvemmin esille, että sisäisen turvallisuuden rakentaminen on kaikkien yhteinen asia. Koska juuri me suomalaiset ja suomessa asuvat teemme ne toimet, joilla joko pysymme pystyssä tai kaadumme.

Kuten vanha sanonta kuuluu, maan hyvyyttä mitataan sillä, kuinka hyvin se pitää huolta heikoimmistaan. Työ, terveys ja turvallisuus luovat pohjan täysipainoiseen osallisuuteen yhteiskunnassamme. Yhtälailla yhteiskunta tarvitsee meidän panoksemme toimiakseen.

Arkielämän todellisuus ei kuitenkaan aina mene niin, että meillä jokaisella olisi kaikkia näistä kolmesta elämän kaikkina hetkinä.

Hyvinvointivaltio on rakennettu juuri sitä varten, että elämässä kohdattujen ongelmien yli autetaan ja tuetaan. Työttömyyden kohdatessa, terveysongelmien keskellä tai henkilökohtaisen turvallisuuden ollessa vaarassa, meillä on järjestelmä joka auttaa eteenpäin. Jokaisen on voitava vaikuttaa omaan elämäänsä, tulla kuulluksi ja saada apua. 

Yhteiskuntamme on kohdannut suuria ja nopeita muutoksia 2000-luvun aikana. Haasteet ovat tänä päivänä ja lähitulevaisuudessa hyvin erilaisia kuin vielä muutama vuosikymmen sitten.

Terveydelliset ongelmat ovat viime vuosina muuttuneet. Painopiste on siirtynyt tuki- ja liikuntaelinsairauksista mielenterveyden haasteisiin. Mielenterveyden sairaudet ovat yleisin syy uusiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Suurin yksittäinen syy on masennus, joka vie eläkkeelle keskimäärin yhdeksän ihmistä päivässä.

Riittävää ja oikeanlaista apua ei ole nopeasti saatavissa ja ongelmat pitkittyvät. Tämä vaikuttaa laaja-alaisesti niin opiskeluissa kuin työssä jaksamiseen. 

Ihmisiin kohdistuvat odotukset menestymisestä jatkuvasti kiihtyvässä tahdissa ja muuttuvassa ympäristössä, voivat nujertaa kenet tahansa. Meidän pitää pystyä toimimaan niin, että jokainen kokee voivansa elää täysipainoista elämää omana itsenään kiinteänä ja tarpeellisena osana yhteiskuntaamme. Rimaa ei saa asettaa liian korkealle liian varhaisessa vaiheessa.

On kehitettävä ja lisättävä nopeita, matalan kynnyksen palveluita, joiden avulla ongelmat eivät pitkity. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tukea pystytään antamaan, sitä pahemmilta tilanteilta vältytään.

Lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja mielenterveysongelmien hoitoon on lisättävä matalan kynnyksen resurssia niin varhaiskasvatuksen, koulupolun kuin neuvolajärjestelmän piiriin. Nuorten aikuisten on puolestaan löydettävä helposti keskusteluapua elämän haastavissa kysymyksissä. Rutiininomaisesti toteutettaviin hoidollisiin asioihin on puolestaan kehitettävä yhä toimivampia digitaalisia ratkaisuja, jotta henkilöstöä vapautuu kohtaamista vaativiin hoidollisiin palveluihin.

Hyvinvointivaltion tulevaisuuden kantokyvyn osalta huomio tulee kiinnittää myös huoltosuhteemme nopeaan muutokseen seuraavien vuosien aikana. Vanhusten määrä suhteessa työikäisiin kasvaa – toimiakseen edes nykyisellä hyvinvoinnin ja palveluiden tasolla, hyvinvointivaltiomme tarvitsee nopeaa muutoskykyä ja ihmisiä rakentamaan tätä muutosta.

Työllisyyden kasvattamisella on oleellinen rooli siinä, että hyvälaatuiset palvelut pystytään tuottamaan myös tulevaisuudessa ikääntyvälle väestölle. Myös lasten ja perheiden palvelut sekä kaikkien terveyspalvelut on pystyttävä rahoittamaan. Ketään ei ole varaa päästää putoamaan yhteiskunnan ulkopuolelle.

Tärkeitä toimia on jo onneksi myös tehty. Oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen, perhevapaauudistus ja sote-uudistus näistä suurimpina. Tästä on hyvä jatkaa. Suuret rakenteelliset muutokset vaativat pitkäjänteistä työskentelyä ja yhteistä tahtotilaa vastata jo ennakoivasti tulevaisuuden horisontissa näkyviin haasteisiin.

Jotta hyvinvointivaltio voi toimia kaikkien parhaaksi, tulee jokaisen Suomessa toimivan tuntea myös halua antaa panoksensa yhteiskunnan toimimisen eteen. Tämä halu rakentuu tiedosta, että on turvassa, kokemuksesta, että on arvokas osa yhteiskuntaa, ja on riittävä juuri omana itsenään. 

Suomi on pidettävä maana, joka huolehtii kaikista ja jota kaikki haluavat rakentaa, kukin omalla panoksellaan.

Hanna Laine

Eduskuntavaaliehdokas SDP,

Kangasala, Pirkanmaa

: