Parhaat toimintamallit käyttöön koko hyvinvointialueella

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta on valmisteltu useita vuosia. tämä on osin näkynyt niin, että uusia investointeja ei ole tehty ja tilat eivät enää sovi parhaalla mahdollisella tavalla nykyaikaiseen toimintaan. ensimmäisiä tehtäviä tulevalla valtuustolla on palveluverkon tarkastelu. 

Näiden odottelun vuosien aikana on kuitenkin tehty myös loistavaa kehitystyötä. Monessa Pirkanmaan kunnassa on mietitty, miten palveluita voidaan tehdä paremmin ja asiakkaiden tarvetta on kuunnellen. Tästä yhtenä esimerkkinä Aamulehdenkin esiin nostama Ylöjärven lastensuojelun kehittäminen. 

myös Kangasalla on tehty vahvaa kehitystyötä sote-palveluissa. Tässä esimerkkinä kaksi kehitettyä toimintamallia. Neuvolassa käyttöön otettu Vauvaperhetyö Untuvikko, joka on aloitettu 24.9.2021 sekä Nepsy-nappula, jonka kautta tarjotaan matalan kynnyksen arjen tukea lapsiperheille. Nappula on ollut käytössä keväästä 2021 alkaen. Myös muuta kehitystyötä on tehty. Oleellista kehittämisessä on, että henkilökunta on mukana tai uudistaminen on henkilökunnasta lähtöisin. silloin varmistetaan uuden mallin toimivuus myös käytännössä.  Myös asiakkaiden esiin tuoma selvä tarve toimintatapojen muutokselle on hyvä lähtökohta miettiä asioita uudella tavalla.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä, kun palveluiden toimintamalleja mietitään, on tärkeää tiedostaa, että edellä mainitsemaani kehitystyötä on tehty eri puolilla maakuntaa jo pitkään. Yhdessä on käytävä läpi parhaita käytäntöjä ja otettava niitä käyttöön riippumatta siitä missä ja kenen toimesta ne on kehitetty. Näin saadaan monipuolisesti käyttöön hyviä ja tehokkaita käytännön työssä kehitettyjä malleja. 

Hanna Laine,

Kangasala

Ajatuksiani kehitysvammaisten palveluista hyvinvointialueella

Minulta on kysytty ajatuksiani liittyen vammaisten palveluihin. Päätin ne myös kirjoittaa kaikkien luettavaksi. Ensin muutama sana omasta tavastani kohdata ihmisiä joilla on syystä tai toisesta rajoitteita toiminnassaan. 

Haluan kohdata ihmiset aina ensin ihmisinä, en vamman tai sairauden kautta. Liian usein mm. lasten kohdalla puhutaan ensin fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista ja sitten vasta ihmisestä. Haluan, että hyvinvointialueen arvoihin tulee mukaan juuri ihmisen kohtaaminen ja ihmisen palvelut. Kehitysvammaiset tarvitsevat monia samoja palveluita, kuin me muutkin, myös sote puolelta. 

Tässä konkreettisia ajatuksiani:

1. Ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioituksella on suuri merkitys. Kuunnellaanko, pyritäänkö oikeasti saamaan esiin ihmisen oma tahto, vai jonkun ammattilaisen tulkinta siitä, mikä olisi tarpeen ja hyväksi. Eli itsemääräämisoikeus, ja osallisuus omiin asioihin niin kehitysvammaisten asumispalveluissa, kotipalveluissa, avustajapalveluissa, että kaikissa muissakin hyvinvointialueen palveluissa. 

2.Alueelle pitää perustaa vammaisneuvosto, jonka näkemystä kuullaan. 

3.Päätöksiä valmisteltaessa niistä pitää tehdä lapsivaikutusten arvio ja vammaisvaikutusten arvio. 

4.Vammaisella ihmisellä pitää olla kotona asuessa ja asumispalveluissa mahdollisuus omaan sosiaaliseen ja vapaaseen elämään ja häntä pitää siinä auttaa ja tukea, elämää ei saa turhaa rajoittaa. Näitä laatukriteereitä pitää käyttää mm. Asumispalveluita hankittaessa.

5. Henkilökohtaista budjettia pidän mahdollisena, yksilölliset tarpeet paremmin huomion ottavana mallina, juuri kehitysvammaisten kohdalla. Kyse on yksilöistä, omien tarpeidensa kanssa ja silloin ei ole mitään valmista kaikille sopivaa mallia. Samalla palveluiden tarve on kuitenkin suurempi, kuin meillä ilman rajoitteita elävillä. Henkilökohtaisen budjetin käyttöönottoa pitää ainakin selvittää hyvinvointialueella.

6. Omaishoidon tuki pitää maksaa kaikille siihen oikeutetuille, ja vapaiden pitää toimia. 

7. Säännöllisesti on käytävä keskustelua vammaisjärjestöjen ja omaishoitajien järjestön kanssa palveluiden toimivuudesta. 

Aluevaalit lähestyvät, valitse ehdokkaasi rakentamaan uutta hyvinvointialuetta! Numeroni on 659

Aluevaaleissa valitaan uuden hyvinvointialueen valtuuston jäsenet. Uusi valtuusto päättää siitä missä ja miten alueen sosiaali-  ja terveyspalvelut asukkaille tuotetaan. On tärkeää, että aluevaltuustoon tulee valituksi jäseniä kattavasti eri puolilta Pirkanmaata. Erilaisten alueiden tuntemus on tärkeää palveluiden järjestämisessä. Pitkä ja monipuolinen kokemus päätöksenteossa antaa minulle vahvan pohjan olla mukana luomassa uutta päätöksentekomallia. 

Olen Hanna Laine, 49 vuotias Lähihoitaja Kangasalta. Työskentelen varhaiskasvatuksen lastenhoitajana. Toimin luottamustehtävissä mm. Kangasalan valtuuston puheenjohtajana ja Maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtajana. Harrastan monipuolisesti liikuntaa ja lukemista.

Lasten ja nuorten palvelut

 Perheiden tulee saada tukea ja ohjausta mahdollisimman varhain. Kangasalla on pitkälle kehitelty sähköinen perhekeskus, se on mahdollista ottaa käyttöön koko hyvinvointialueella. Sitä kautta perhe voi löytää kaikki palvelut yhdestä paikasta ja ottaa yhteyttä. Yhä enemmän palveluita tulee saada varhaiskasvatuksessa ja koulussa ilman lasten kuljettamista paikasta toiseen. Moniammatillinen yhteistyö lasten ja nuorten hyväksi tulee toteuttaa saumattomasti. Koronan jälkihoidossa on huomioitava erityisesti lapset ja nuoret. Lastensuojelun sijaishuoltoa on kehitettävä ja lisättävä alueella omaa palvelua. 

 • Perheille tukea oikeaan aikaan. 
 • Saumatonta yhteistyötä varhaiskasvatuksessa ja koulussa eri ammattilaisten kesken.
 • Koronan jälkihoidosta on huolehdittava riittävästi

Hyvinvoivat työntekijät

Henkilökunnan hyvinvointi näkyy suoraan asiakkaiden laadukkaissa palveluissa. On tärkeää, että henkilökunta on aidosti voimavara ja ihmisiä kohdellaan arvostavasti. Hyvinvointialue on monien eri ammattilasten työpaikka, hoitajien ja lääkäreiden lisäksi on ruokahuollon, puhtaanapidon, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tietohallinnon ja tekniikan ammattilaisia. Työnantajan vaihdos on toteutettava sujuvasti, henkilöstöä kuunnellen. Palkkojen harmonisointi on saatettava nopeasti valmiiksi. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä,  työssä jaksamisen riittävä tuki  ja tasa-arvoinen kohtelu tekee alueen työpaikoista houkuttelevia.

 • Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään johtamiseen
 • Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja tukea työssä jaksamiseen.
 • Tasa-arvoinen kohtelu ja jokaisen työn arvostaminen on tärkeää.

Mielenterveys

Apua mielenterveysongelmiin on saatava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nuorille apua tulee tarjota kouluissa ja oppilaitoksissa matalalla kynnyksellä. Työikäisten tulee saada apua nopeasti yhdeltä luukulta, pompottelu pois. Ikäihmisten mielenterveyspalveluihin on kiinnitettävä huomiota. Psykiatrisia sairaanhoitajia on saatava lisää sekä kotihoitoon että asumispalveluihin. 

 • Hoitotakuu myös mielenterveyspalveluihin
 • Oppilaitoksiin matalan kynnyksen keskusteluapua
 • Ikäihmisten mielenterveyspalveluihin enemmän huomiota

Ikäihmisten palvelut

Palvelua on saatava oikea aikaisesti oikeaan paikkaan. Ketään ei voi väkisin pitää kotona, jos toimintakyky ei siihen enää riitä. Oikea-aikainen palvelutarpeen kartoitus ja toimintakyvyn riittävä tukeminen mahdollistavat hyvän elämänlaadun mahdollisimman pitkään. Riittävät resurssit kotihoitoon ja asumispalveluihin luovat turvallisuutta.

 • oikeaan aikaan yhdeltä luukulta
 • Riittävät resurssit kotihoidossa ja asumispalveluissa
 • Oikeus tarpeen mukaiseen palvleumuotoon, ketään ei pidetä väkisin kotona

Palo- ja pelastustoimen sekä ensihoidon palvelut

Palo – ja pelastustoimen palvelut ovat toimineet Pirkanmaalla aluepelastuslaitoksen järjestämän hyvin. Tämä tilanne pitää säilyttää. Sopimuspalokuntien rooli on merkittävä ja sopimuksia tulee jatkaa. Toiminnan kehittämisessä pitää huolehtia henkilöstön jaksamisesta ja hyvästä johtamisesta. Apua on saatava koko maakunnan alueella.
Ensihoito on erittäin tärkeässä asemassa, kun henki on kyseessä. Ensihoidon resursseista on huolehdittava ja henkilöstön saatavuus turvattava. Pirkanmaalle olisi hyvä saada keskus, jonka kautta lentopelastus ja lentämällä tapahtuvat potilaskuljetukset toimivat 24/7 koko eteläsuomen alueelle.

• Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien riittävät resurssit turvataan

• Ensihoidon vasteajat pidetään vähintään nykyisellä tasolla

• Henkilöstön jaksamisesta huolehditaan

Valtuustokollegoiden ja työkavereiden kommentteja minusta:

”Hannalla on sopivasti jämäkkyyttä mielipiteensä esilletuomiseen, valtavasti tietoa sote-asioiden päätöksenteosta ja lisäksi myös mukana arjen ongelmissa päivätyönsä kautta. Tulevassa aluevaltuustossa ovat ne osaajat valttia, joilla on kokemusta ja tietoa ja kykyä käyttää näitä kahta.” 
Anne-Mari Thomassen 

Hanna on:

 – Kuuntelutaitoinen ja erilaiset näkemykset huomioon ottava

 – Vahva kokemus maakunnan asioista

– Tahtoa kehittää maakunnan asioita

Pekka Lahti

”Arvostan Hannaa suuresti työkaverina, koska hänellä on jalat tukevasti maassa hankalissakin tilanteissa. Hanna on luotettava ja paneutuu aina kaikkiin asioihin sydämellään.”

Anu Hiltunen, työkaveri


”Hanna on loistava valtuuston puheenjohtaja, joka perehtyy ja käyttää aikaa käsiteltäviin asioihin. Jos on pakko äänestää demaria, Hanna laine on hyvä valinta. ”

Jaska Leino

”Hanna on ystävällinen ja toisia kunnioittava valtuustotoveri. Hän perehtyy asioihin perusteellisesti ja on päätöksenteossa asiallisen jämäkkä. Arvostan häntä vilpittömästi.”

Topi-Pekka Kuusjärvi

Hanna:

”Sun kanssa on helppo jutella asioista ja et anna kenenkään sortaa toista. Pidät pääsi rohkeasti kun ajat asiaa jota pitää ajaa etkä mielistele mielistelyn takia.”

Sarianna Soismaa, työkaveri

”Hannalla on laaja-alainen osaaminen ja kokemus kuntapäätöksenteosta sekä maakuntapolitiikasta. Hanna tekee politiikkaa, jossa hän kuuntelee muita ja ottaa huomioon asioiden erilaiset näkökulmat. Hanna pystyy ottamaan haltuun laajoja kokonaisuuksia ja operoimaan haastavissakin tilanteissa. Valtuuston puheenjohtajana Hanna on napakka ja tehokas. Hän antaa kuitenkin riittävästi tilaa keskustelulle ja ottaa erilaiset toiveet ja ajankohtaiset asiat huomioon. Hannan kanssa on ollut ilo tehdä yhteistyötä, sillä häntä on helppo lähestyä. Olen itsekin saanut Hannalta opastusta omalla poliittisella urallani.”

Sina Isokallio

”Olen oppinut tuntemaan Hannan 16 vuoden ajalta Kangasalan kaupunginvaltuutettuna. Kollegavaltuutettuna ja valtuuston puheenjohtajana Hanna on ahkera, luotettava ja aina paikalla. Hän on neuvottelukykyinen ja oikeudenmukainen. Uskallan suositella aluevaltuustoon!”

Eija Eskola

 ”Yhteistyökykyisiä päättäjiä tarvitaan aluevaltuustossakin, oli puolue mikä tahansa.”

Heikki A Ollila

”Valtuuston puheenjohtajana Hanna on tasapuolinen, riittävän jämäkkä asioiden hoitaja.

Hanna tekee tätä työtä suurella sydämellä, hän perehtyy asioihin ja omaa laajan asiantuntemuksen ja ison verkoston joka on arvokas etu asioiden eteenpäin viemisessä, niin paikallisesti kuin seudullisesti.

Hannan kanssa on helppo ja luontevaa asioida.

Toivoisin lisää tälläisia ihmisiä yhteisten asioiden hoitajiksi.

Raimo Kouhia

”Hanna on lämminsydäminen asiaosaaja – oikeastaan jopa kävelevä tietopankki. Ihailen sitä, kuinka Hanna hoitaa luottamustoimiaan ja työskentelee määrätietoisesti pirkanmaalaisten ja kangasalalaisten yhteisten asioiden eteen. Hannassa yhdistyy kyky omaksua nopeasti valtavia asiakokonaisuuksia, kyky tarkastella asioita kriittisesti eri näkökulmista sekä kyky aidosti kuunnella muitakin hyvien neuvottelutaitojen kera. Hanna on luotettava ja aikaansaava kaikessa mihin ryhtyy – hyvät yhteistyötaidot varmistavat sen, että päätöksiin päästään hyvässä ja kaikkia arvostavassa ilmapiirissä.”
Irina Tuokko

Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa 12.1.2022

Kangasalla ennakkoäänestyspaikat ovat:

 • Kangasalan Prisma
 • Pääkirjasto
 • Sariolan koulu
 • Kuhmalahden kirjasto

Ei ole yhdentekevää, kuka tulevaisuudessa päättää Sosiaali- ja terveyspalveluista sekä ensihoidon ja palo- ja pelastuslaitoksen palveluista Pirkanmaalla!

Mikäli haluat kokeneen, yhteistyökykyisen mutta jämäkän päättäjän edustamaan sinua, äänestä numeroa 659 Pirkanmaalla!

Ensihoito sekä palo-ja pelastustoimi siirtyvät myös uudelle hyvinvointialueelle 1.1.2023

Tammikuun vaalit lähenevät ja vähän enemmän on jo ilmassa keskustelua uusien hyvinvointialueiden merkityksestä. Paljon puhutaan sosiaali-ja terveydenhuollon palveluista, mutta vähemmän palo-ja pelastustoimen palveluista.

Pirkanmaa on laaja maakunta. Täällä palo-ja pelastustoimen palvelut on jo tuotettu maakunnallisesti joten niiden toimivuudesta koko alueella on hyvää ja yhtenäistä tietoa. Pirkanmaan pelastuslaitos on tuottanut myös osan maakunnan ensihoitopalveluista. Nyt nämä kaikki siirtyvät saman organisaation sisään. Mukana on pidettävä myös sopimuspalokunnat jotka tekevät merkittävää työtä omilla alueillaan. 

Mielestäni yksi hallinto näille toisiaan lähellä oleville, asukkaille erittäin tärkeille palveluille on hyvä asia. Hallinto ei kuitenkaan yksin ratkaise sitä, onko palvelu tasoltaan hyvää. Pirkanmaan pelastuslaitos on toiminut hyvin ja sen toiminnan taso pitää turvata. Ensihoito on myös erittäin tärkeä kokonaisuus, sen on palvelutason tulee olla hyvä koko maakuntaa ajatellen. Pirkanmaa on sijainniltaan keskeinen ja suurin hyvinvointialue. Mielestäni on tärkeää selvittää voidaanko tänne perustaa ensihoidon lentotoiminnan keskeinen tukikohta. Myös kiireisiä potilaskuljetuksia voitaisiin tehdä lentoteitse, silloin kun se hoidon kannalta on tarpeellista. 

Myös nämä palvelut tekevät ihmiset. Työvoimapula henkisesti ja fyysisesti raskaalla alalla on tosiasia jo nyt. Pirkanmaan hyvinvointialueen tulee olla työnantaja, joka kuuntelee, osallistaa ja mahdollistaa henkilökunnan vaikuttamisen omaan työhönsä. Lisäksi henkilökunnan kohtelun tulee olla oikeudenmukaista ja tasa-arvoista.

Hanna Laine

Aluevaaliehdokas, Kangasala

Hyvinvointialueen menestys ratkaistaan osaavalla ja hyvinvoivalla henkilökunnalla

Vuoden 2023 alussa aloittava hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen palvelut toiminta-alueellaan. Meillä tuo alue on koko Pirkanmaa. Tällä hetkellä kuntien palkkalistoilla työskentelevä henkilöstö siirtyy uudelle työnantajalle.

Henkilökuntapula hoitotyössä sekä tukipalveluissa, kuten ateria ja siivous palveluissa, on pahentunut viime aikoina huomattavasti. Pelkästään palveluiden siirtäminen laajemmille harteille ei tuo tilanteeseen muutosta. Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään johtamiseen. On äärimmäisen tärkeää, että uuden työnantajan palveluksessa henkilökunta kokee oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua. Ammattitaidon ylläpito ja osallistuminen oman työn kehittämiseen, pitää olla mahdollista kaikille ammattilaisille työpisteestä ja toimenkuvasta riippumatta.

Hyvinvointialueiden toiminnan aloituksen onnistumisen mittari on, kuinka tyytyväisiä asukkaat palveluihin ovat ja toteutuuko palveluihin pääsy odotetulla tavalla. Tässä onnistumisessa avain asemassa on henkilökunta. Työolosuhteilla, työn arvostamisella ja vapaa-ajan ja työn yhteensovittamisella on valtavan iso merkitys työssäjaksamiseen. Kun nämä asiat ovat kohdallaan, on henkilökunnan mahdollista antaa paras panoksensa palveluiden tuottamiseen. Työolosuhteilla on myös vaikutusta sairaslomiin ja työsuhteiden pituuksiin. Lähes kaikki palvelut, joita alueella tuotetaan, tapahtuvat ihmisten tekemänä. Mitä pidempään sama henkilökunta sitoutuu työhön, sitä tutumpia asiakkaat ovat ja pitkät hoitosuhteet ja vakaat tukipalvelut auttavat asioiden hoitamisessa on kyse sitten terveydestä tai sosiaalipalveluista.

Vakavassa henkilökuntavajeessa ei ole mahdollista vaarantaa palveluita huonolla johtamisella ja ristiriidoilla. Henkilöstö on otettava alusta alkaen mukaan rakentamaan uutta ja kertomaan toimivista käytännöistä, joita varmasti eri puolilla Pirkanmaata on jo ennestään toteutettu. Työn ja palveluiden kehittäminen ovat olleet tärkeitä useissa yksiköissä jo ennen hyvinvointialuepäätösten tekoa. Tehtyä työtä on tärkeää arvostaa ja ottaa se huomioon myös tulevaisuuden toiminnassa.

Palkkaharmonisointi on alueella tehtävä nopeassa tahdissa, ei voi olla pitkään tilannetta, jossa saman työnantajan palveluksessa maksetaan samasta työstä erisuuruisia palkkoja.

Koronakevät 2020 avasi minulle oven takaisin hoitotyön maailmaan. Kokemus oli monella tavalla hyvä ja opettavainen.

Kangasalan valtuusto 14.6.2021

Arvoisat valtuustokollegat, viranhaltijat ja yleisö

Neljä vuotta on kulunut yhdessä hujauksessa, kun tuota aikaa ajattelee taaksepäin! Mobiililaitteet ovat ansiokkaasti tuoneet esiin muistoja neljän vuoden takaa valokuvin ja some päivityksin. Silloin meistä kukaan ei osannut aavistaa, mitä tämä valtuustokausi tuo tullessaan. Olimme kaikki valmiina käärimään hihat ja aloittamaan työn Kangasalan kaupungin kehittämiseksi entistä paremmaksi asua, elää ja yrittää. Sen me myös teimme. 

Päättyvällä valtuustokaudella olemme kokeneen myös raskaita menetyksiä. Neljä valtuutettua menehtyi kauden aikana. Edesmenneet Asko Nieminen, Anja Aarnio, Tuomas Bährendt ja Kari Koljonen ovat kaikki pysyneet mukanamme muistoissa yhteisistä kokemuksista. 

Valtuusto ohjaa kaupungin toimintaa strategialla. Olen sitä mieltä, että teimme hyvällä yhteistyöllä loistavan strategian, ei sitä suotta ole kehuttu myös valtakunnallisesti. Strategiatyön aikana tutustuimme toisiimme ja niihin tavoitteisiin joita meillä jokaisella päättäjänä on. Keskustelimme, väittelimme, pohdimme ja teimme kompromisseja. Lopulta valtuustossa hyväksyimme valmiin strategian. Tuo strategia on ensimmäinen oman poliittisen urani aikana joka selkeästi ja vahvasti on ohjannut toimintaa Kangasalla ja näkynyt toiminnassa monella eri tasolla. Sen toteuttamiseen on myös sitouduttu. 

Valtuustossa tehtävät päätökset toteuttavat demokratiaa. Uskon, että kukaan meistä päättäjistä ei ole saanut kaikkia asettamiaan tavoitteita toteutetuksi. Töitä niiden eteen jokainen on tehnyt kuitenkin kovasti. Neuvottelu ja yhteistyö ovat tärkeitä, ilman niitä taitoja on hankalaa saada mitään tavoitteitaan eteenpäin. Se, että yhteistyön henki on tällä valtuustolla ollut hyvä, ei tarkoita sitä, että olisimme kaikesta olleet yksimielisiä. 

Jokaisen ryhmän tavoite on Kangasalan asukkaiden ja kaupungin asioiden parantaminen, jokainen ryhmä tarkastelee niitä kuitenkin omasta näkökulmastaan ja lähtökohdastaan käsin. Kun yksimielisyyttä ei saavuteta, päätöksistä äänestetään ja niin toimitaan, kuin enemmistö on ajatellut.

Keväällä 2020 kohtasimme jotain, mitä kukaan meistä ei aiemmin ole kohdannut. Maailmanlaajuinen pandemia Covid-19 sulki myös Suomen. Kangasalla suljettiin ensimmäisenä Suomessa kokonainen koulu tartuntojen vuoksi, leviämisen estämiseksi. Haluan kiittää viranhaltijoita, jotka ottivat tilanteen nopeasti ja hyvin hoitoonsa. Täällä Kangasalla asiat on hoidettu koko pandemian ajan hienosti. Toki on tehty linjauksia joita on jouduttu muuttamaan tilanteen mukaan. Nopeasti saimme myös valtuuston kokoukset järjestettyä hybridimallilla. Yhteistyöllä saimme kokoukset toimimaan laillisesti ja päätösvaltaisesti, tässä jokaisen meidän panos oli todella tärkeää, lämmin kiitos kaikille! 

Näistä, jokaisen meidän elämään vaikuttavista ikävistä käänteistä huolimatta, olemme saaneet Kangasalan palveluita kehitettyä ja olemme reagoineet Pandemian tuomiin tarpeisiin. Emme vielä ole selvinneet viruksesta ja sen vaikutukset ihmisiin eivät vielä ole kokonaisuudessaan näkyvissä. Se minkä tiedämme, on ikävät vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Työ pandemian jättämien jälkien korjaamiseksi on alkanut ja sitä pitää järjestelmällisesti jatkaa yhteistyössä valtion kanssa. Tähän työhän olemme Kangasalla saaneet hankerahoitusta ja uusi haku on käsittääkseni tulossa. 

On paljon asioita joissa olemme onnistuneet ja myös asioita joita on jäänyt kesken. En nyt lähde niitä luettelemaan, jokainen meistä on näistä tietoinen. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut toimia tämän valtuuston puheenjohtajana. Olen näiden vuosien aikana oppinut todella paljon, ja saanut tutustua uusiin upeisiin ihmisiin.

 Olen tehnyt virheitä ja yrittänyt niistä ottaa opiksi. Iloinen olen siitä, että olen saanut tehtävää hoitaessani tukea kaikilta valtuustoryhmiltä. Olen pyrkinyt toimimaan oikeudenmukaisesti koko valtuuston puheenjohtajana. Lämmin kiitos kaikille avusta, tuesta sekä rakentavasta palautteesta. 

Eilen pidetyissä kuntavaaleissa oli jälleen usean poliittisen ryhmän monipuolinen ehdokastarjonta äänestäjien käytössä. Kangasalalaiset ovat nyt valinneet ne valtuutetut jotka tätä laivaa ohjaavat seuraavat neljä vuotta. Uudet päättäjät aloittavat kautensa elokuussa, lämpimät onnittelut heille.